Bubee Homepage

19 กุมภาพันธ์ 13

อย่าไปใส่ใจ สนใจกับนิยายซึ่งไม่มีสาระ
แต่จงฝึกตนเองในทางของพระเจ้า

ถอดความจาก 1 ทิโมธี 4:7

 

Daily2013_2_19

ปิดการแสดงความคิดเห็น.