Bubee Homepage

19 ธันวาคม 11 วันเกิดใครกัน?

เพราะว่า ในวันนี้
พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย

คือพระคริสตเจ้า

มาบังเกิดที่เมืองดาวิด

ลูกา 2:11


คนทั้งโลกต่างเข้าใจผิดเรื่องวันคริสตสมภพ หรือวันคริสตมาส แตกต่างกันไป

บางคนเข้าใจว่า เป็นวันปีใหม่ของฝรั่ง

บางคนเข้าใจว่า เป็นวันเกิดซานตาคลอส

บางคนเข้าใจว่า เป็นวันครอบครัว เหมือนกับที่ไทยมีวันสงกรานต์เป็นวันที่กลับไปหาพ่อแม่

แต่… คริสเตียนฉลองวันคริสตสมภพ เพื่อระลึกถึงวันบังเกิดของพระเยซู

พระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้า  ทรงมาบังเกิดในโลกนี้

เมื่อ 2000 กว่าปีมาแล้ว…..

ปิดการแสดงความคิดเห็น.