Bubee Homepage

19 มิถุนายน 11 พี่เสียสติไปแล้ว!

พระเยซูทรงเข้าไปในบ้าน
และมีประชาชนมาชุมนุมกันมากมาย
จนพระองค์กับสาวกรับประทานอาหารไม่ได้

ถอดความจาก มาระโก 3:19-20


วันนั้นเอง

พระเยซูกับสาวกไม่มีเวลา  ไม่มีที่ ๆ จะกินอาหารได้เพราะคนเต็มบ้าน
มองไปที่ไหนก็มีแต่คนเต็มไปหมด
สำหรับพระเยซูแล้ว  ทรงเต็มใจที่จะอยู่กับพวกเขา

คนที่มีปัญหาคือ คนในครอบครัวของพระองค์เอง
พอพวกเขารู้เรื่องเข้า ก็รีบมาเพื่อจะกันพระองค์ไว้จากฝูงชน
เขาคิดว่า พระองค์เสียสติไปแล้ว!

ที่คนในครอบครัวคิดอย่างนั้น ก็เพราะ พระองค์ไม่ได้คิด ไม่ได้ทำอย่างพวกเขา
ละทิ้งอาชีพที่เคยทำกับครอบครัว งานไม้ที่ดี….
แล้วยังถูกพวกฟาริสีปองร้าย เนื่องจากช่วยรักษาคนป่วยให้หาย
สอนเรื่องของพระเจ้าอย่างมีพลัง
พระองค์ยังทรงเลือกชาย 12 คนมาเป็นสาวก
12 คนนี้ ได้ความหรือเปล่านะ?

พวกเขาลืมไปว่า พระเยซู ทรงเป็นพระเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์
และมาอยู่ในครอบครัวของเขาเท่านั้น

พระองค์ทรงทำในสิ่งที่พระบิดาทรงใช้มา ในแบบที่พวกเขารับไม่ได้

เมื่อไม่เข้าใจ

จึงเหมาเอาว่า พระเยซู….เสียสติ


ปิดการแสดงความคิดเห็น.