Bubee Homepage

19 มิถุนายน 12 ถ้าได้ทรัพย์ทั้งโลก!

ถ้าคนใดจะได้สิ่งของทั้งโลก

แต่ต้องเสียชีวิตของตน  เขาจะได้ประโยชน์อะไร

ถอดความจาก มัทธิว 16:26

ยังไม่โตเลยก็อยากรวยแล้ว  ถ้าโตเป็นผู้ใหญ่จะขนาดไหนเนี่ย?

แล้วแถมยังมีหนทางหาเงินแบบไม่ชอบมาพากล

สิ่งที่เราต้องระวังก็คือ  คิดให้ดีว่า เราต้องการเงินจนติด ถอนตัวไม่ออก กลายเป็นเซียนพนัน

หรือต้องการชีวิตที่เป็นอิสระจากการรักเงิน ….

บู้บี้ก็ไม่รู้จะบอกเพื่อนยังไงดีว่า

ชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีสิ่งของ หรือเงินเยอะ
บางคนมีเงินเยอะแยะใช้ไม่หมดทั้งชาตินี้  แต่ยังคิดว่า ตัวเองยากจน

เพราะว่า ถ้าเราได้ทั้งโลกมา  แต่ชีวิตเสียไป

มันจะมีประโยชน์อะไรเล่า

ปิดการแสดงความคิดเห็น.