Bubee Homepage

2 กุมภาพันธ์ 13 เข้าไปในที่เปลี่ยว

ครั้งนั้น  พระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นกันดาร

ถอดความจาก มัทธิว 4:1

ภาพวาดโดย วิลเลียม โฮล

ภาพวาดโดย วิลเลียม โฮล

โห… พระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำพระเยซูไปในที่แห้งแล้ง

พระเยซูทรงเข้าไปในที่ ๆ ไม่มีใครอยู่ ทรงไปผู้เดียวกับพระวิญญาณ…

บางครั้งชีวิตของเราก็เหมือนกัน

พระเจ้าทรงนำเราไปในที่ยากลำบาก

แต่เราไม่ต้องกลัว  เพราะว่า พระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอ

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.