Bubee Homepage

2 ตุลาคม 11 พระเจ้ารักษา

ทุกคนที่ได้แตะต้องพระเยซู  ก็หายป่วย!

ถอดความจาก มาระโก 6:56

ภาพเขียนโดยเจมส์ ทิสสอท (1836-1902)

ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น?  ทุกคนที่แตะต้องพระเยซูก็หายป่วย

เพราะว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ทรงมีอำนาจเหนือโรคร้ายทั้งปวง

มีคนที่เชื่อพระเยซูในปัจจุบัน ที่ได้รับการรักษาจากพระเยซู

เพราะว่า พระองค์ทรงเป็นอยู่เมื่อวานอย่างไร วันนี้ และต่อ ๆ ไป พระองค์ทรงเหมือนเดิม

มีเด็ก ๆ ที่อธิษฐานขอให้พระองค์รักษา ด้วยความเชื่อ

พระองค์ก็ทรงรักษาพวกเขา

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.