Bubee Homepage

2 มกราคม 2014 เราจะตอบเจ้า…

จงร้องทูลหาเรา  และเราจะตอบเจ้า

และจะบอกถึงสิ่งยิ่งใหญ่ ทรงพลังที่เจ้าไม่รู้ให้แก่เจ้า!

ถอดความจาก เยเรมีย์ 33:3

atitan

เชื่อสิ  เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทำตามพระสัญญาของพระองค์

พระองค์ให้เราทูลหาพระองค์ ถามพระองค์ได้

มีหลายสิ่งในชีวิตของเราที่ไม่มีคำตอบจากใครได้เลย

มนุษย์ไม่อาจตอบให้เรากระจ่าง

แต่พระเจ้าทรงตอบเราได้ในสิ่งที่เราสงสัย งุนงง

พระเจ้าตรัสคำนี้แก่เยเรมีย์ ขณะที่เขาถูกจำจองในคุก

เมื่อเราจนตรอก  ไม่มีทางไป เหมือนกับที่เยเรมีย์เจอ
หันมาทูลขอพระเจ้าให้ทรงตอบที่สิ่งที่เราไม่เข้าใจ
พระเจ้าทรงตอบให้คนที่ทูลขอต่อพระองค์อย่างจริงใจและเชื่อมั่นเสมอ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.