Bubee Homepage

2 มิถุนายน 11 ทางของธัน 2

พระเจ้าจึงทรงให้คนที่พระองค์ทรงสร้างมานั้น
อยู่ในสวนเอเดน ให้ทำสวน  ดูแลรักษาสวน

…. ไม่ควรที่ชายนี้จะอยู่คนเดียว
เราจะสร้างผู้ช่วยที่เหมาะสม เท่าเทียมกับเขาขึ้น

 

ถอดความจากปฐมกาล 2:15,18

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา พระองค์ให้ชายเป็นผู้ทำงาน และมีหญิงเข้ามาช่วย
แต่มีครอบครัวจำนวนไม่น้อย  ในประเทศไทย และพื้นที่แถบเอเชียของเรา
กลายเป็นครอบครัวที่ผิดไปจากพระประสงค์ที่พระเจ้าทรงสร้างมา

นั่นคือ คนที่เป็นพ่อ หาได้เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวไม่
แต่กลับกลายเป็นแม่ ทำหน้าที่นั้น

……………………

ครอบครัวจึงอ่อนแอ
นี่คือปัญหาสังคมที่ใหญ่โตมาก

พ่อที่ไม่ได้ทำมาหากิน และไม่ได้ทำงานบ้านด้วย
จึงมีเวลาเยอะเพื่อไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำ…..

ธันจึงได้พบเห็นตัวอย่างที่ไม่น่าจะเห็น

ปิดการแสดงความคิดเห็น.