Bubee Homepage

20 กุมภาพันธ์ 12 ต้องรับใช้

ถ้าผู้ใดอยากเป็นใหญ่ในพวกท่าน

ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติคนทั้งหลาย

ถอดความจากมาระโก 10:43

ภาพจากescape2me.com

พระเยซูได้ทรงบอกสาวกว่า พระองค์ทรงมาเพื่อรับใช้คนทั้งปวง

และประทานชีวิตของพระองค์ให้กับคนทั้งหลายด้วย

พระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

เป็นการเอาชีวิตของพระองค์ มาไถ่ชีวิตของคนที่ทำบาป และต้องรับโทษบาปนั้น คืนไปให้พระเจ้า

ไม่ต้องรับโทษบาปอีกต่อไป

มันอาจจะยากที่จะเข้าใจ  แต่ขอให้เพื่อน ๆ จำไว้

พระเยซูทรงสอนให้คนของพระองค์ เป็นผู้รับใช้ ไม่ใช่เป็นเจ้านายที่คอยข่มเหง

เหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงรับใช้มนุษยชาติ

สังเกตดูซิว่า คนที่เป็นผู้นำที่ดี ไม่ว่าจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือหัวหน้าห้อง
คนที่ดีจริง คือคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่น ……

ปิดการแสดงความคิดเห็น.