Bubee Homepage

20 กุมภาพันธ์ 13

ความเย่อหยิ่ง เดินมาก่อนการถูกทำลาย  

จิตใจที่ยะโสนำหน้าการล้มลง 

ถอดความจาก สุภาษิต 16:18

Daily2013_2_20

ปิดการแสดงความคิดเห็น.