Bubee Homepage

20 มกราคม 2015 พระเจ้าเมตตา

 พระเจ้าทรงเมตตาเจ้าและคนในเรือ  ทุกคนจะรอดชีวิต

ถอดความจากกิจการ 27:24

Daily2016_1_-20act27-23-24

ปิดการแสดงความคิดเห็น.