Bubee Homepage

20 มีนาคม 13 หิวพระคำ

ข้าแต่พระเจ้า
ฉันหิวกระหายความรอดที่มาจากพระองค์

และพระธรรมของพระองค์เป็นความยินดีของฉัน 

ถอดความจาก สดุดี 119:174

Daily2013_3_20บางคนเรียกพระคัมภีร์สั้น ๆ ว่า ไบเบิล  หรือ Bible

พระคัมภีร์นี้ เป็นพระคำของพระเจ้าที่ตรัสไว้เพื่อให้เราได้รู้ว่า

พระองค์ตรัสอะไรกับเรา  ทรงรู้สึกอย่างไรกับพวกเรา

และเราจะติดตามพระองค์ไปอย่างไร

ครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับพระคัมภีร์อย่างครอบครัวนี้

ก็จะเติบโตเหมือนต้นไม่้ที่ได้รับน้ำ รับอาหารทุกวัน ไม่ขาด

เติบโตอย่างมั่นคง เข้มแข็ง……

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.