Bubee Homepage

20 เมษายน 12 ก็อยากสวย 4

ร่างกายของเธอเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตในตัวเธอ …..

เธอได้รับร่างกายจากพระเจ้า เธอไม่ใช่เจ้าของตัวเอง

พระเจ้าทรงซื้อเธอไว้แล้วด้วยราคาที่สูงยิ่ง

เหตุฉะนั้น จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของเธอเถิด

ถอดความจาก 1 โครินธ์ 6:19-20

พระเจ้าทรงซื้อเรามาด้วยราคาที่สูงยิ่ง   ราคานั้นคือ
ด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขน

เราจึงไม่ใช่เจ้าของตัวเองอีกต่อไป แต่เป็นของ ๆ พระองค์

คำเตือนจากพระคัมภีร์ให้เราถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
ด้วยร่างกายของเรานั้น

คิดไปคิดมา  มันก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง

ถ้าเราไม่ทำสิ่งที่ร้ายให้ร่างกาย

เราก็จะไม่ต้องเดือดร้อนอย่างหนูไข่มุก

แล้วดูซิ   พ่อแม่ เสียใจแค่ไหน!!

ปิดการแสดงความคิดเห็น.