Bubee Homepage

21 กุมภาพันธ์ 2013 ส่งไปอยู่กับฝูงหมาป่า

ไปเถอะ เราใช้พวกเจ้าออกไป
เหมือนอย่างลูกแกะที่อยู่กลางฝูงหมาป่า

ถอดความจากลูกา 10:3

Daily2014_2_21

 

เมื่อศิษย์ของพระเยซูออกไปประกาศให้คนรู้ว่า เขาต้องกลับใจใหม่
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพอใจ และจะรับฟังคำของพวกเขา
แต่ศิษย์นั้นอาจจะโดนทำร้าย โดนก่นด่า
และอาจจะถูกฆ่าได้
เรื่องเหล่านี้ เกิดขึ้นทั้งในสมัยพระเยซู
และในสมัยต่อ ๆ มา
ผู้ที่ไปประกาศพระนามของพระองค์ตามที่ต่าง ๆ
ต้องทนทุกข์มากมาย … ไม่ใช่ง่ายเลย ที่จะทำตามพระองค์

ปิดการแสดงความคิดเห็น.