Bubee Homepage

21 ธันวาคม 12 กว่าจะรู้ใจ 20

 ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความอดทน

ในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้า

ถอดความจาก ฮีบรู 12:1

Daily2012_12_21

เมื่อพระเจ้าทรงดีต่อเรา  เราขอบคุณพระองค์

พระองค์ทรงประสงค์ให้เราได้ดีต่อคนอื่นด้วย

และสู้ต่อไปด้วยความอดทนในทุก ๆ ด้านของชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ  การเรียน  หรือการทำงานบ้าน หรือนอกบ้าน

ไม่ว่าเราจะเป็นใคร

 แผนการของพระเจ้าคือ วันหนึ่งเราจะเป็นเหมือนพระองค์

วันหนึ่ง พระเยซูคริสต์จะทรงถวายเราแด่องค์พระบิดา

… เรากำลังรอวันนั้น ….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.