Bubee Homepage

21 พฤศจิกายน 2014 เกียรติแห่งผู้รับใช้

พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเรา ทรงให้เกียรติแก่พระเยซูผู้รับใช้ของพระองค์

ถอดความจากกิจการ 3:13

Daily2014_11_21

ปิดการแสดงความคิดเห็น.