Bubee Homepage

21 พฤษภาคม 12 เตือนแล้วนะ

ท่านทั้งหลายจงระวังให้ดี  ดูเถอะ เราได้บอกท่านล่วงหน้าแล้ว

ถอดความจาก มาระโก 13:23

ภาพโดยจอห์น มาร์ติน 1853

วันของพระเจ้านั้น เป็นวันที่น่ากลัวสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมตัว

พระเยซูทรงเตือนล่วงหน้าว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

เราอ่านมาตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้ว จนถึงวันนี้

มีทั้งสงคราม โรคระบาด ภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ

มีคนที่พยายามมาหลอกว่า” ไม่ต้องห่วง ทุกอย่างจะปลอดภัยดี

ไม่เป็นไร เชื่อเถอะ   ให้หยุดเชื่อวางใจพระเยซู  มาเชื่อผมเถอะ”

พระเยซูทรงเตือนล่วงหน้าแล้ว

บู้บี้และเพื่อน ๆ ต้องฟัง  และเชื่อว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น  เตรียมตัวให้ดี

แสวงหาพระเจ้าทุกวัน เข้าใจและรู้จักพระองค์ให้มากขึ้น  ๆ

เมื่อสิ่งที่พระเยซูทรงเตือนไว้ เกิดขึ้น

เราทุกคนจะไม่หลงทาง

 

ข้าแต่องค์พระเจ้าสูงสุด

พระองค์ทรงเตือนเราไว้ล่วงหน้า   ขอพระเจ้าทรงช่วย

ขอพระเจ้าทรงยึดเราไว้  และให้เรายึดพระองค์ให้มั่น

อย่าให้เราหลงทางจากพระองค์เลย

พระเจ้าข้า

ขอทรงปกป้องเราไว้  และทรงนำเราให้ยิ่งอยู่ใกล้ชิดพระองค์ทุกเวลา


ปิดการแสดงความคิดเห็น.