Bubee Homepage

21 มกราคม 12 ตัวกันบูด

เกลือเป็นของดี  แต่หากมันหมดรสเค็มไปแล้ว
จะทำให้กลับไปเค็มอีกได้อย่างไร
เธอจงมีเกลือในตัว
อยู่อย่างสันติ และสามัคคีกัน

ถอดความจาก มาระโก 9:50

เนินเขาเกลือ  ภาพจาก http://www.sedonatours.org

ในพระคัมภีร์ เกลือเป็นสัญลักษณ์ของความดีหลายอย่าง

เช่น ความสัตย์ซื่อ และความบริสุทธิ์   น้ำใจต้อนรับ  เป็นยารักษา  เป็นตัวกันบูด ให้อาหารอยู่ได้นาน

ดังนั้น เมื่อพระเยซูทรงให้เรามีเกลืออยู่ในตัว

เท่ากับทรงให้เราเป็นคนที่ซื่อสัตย์    บริสุทธิ์ทั้งใจกาย

เป็นคนมีน้ำใจต้อนรับ ช่วยเหลือ

เป็นผู้ที่จะช่วยรักษาจิตใจ ความทุกข์ของคนอื่น เท่าที่เราจะทำได้

เป็นตัวกันบูด  อยู่ในที่ใด ก็สร้างสิ่งที่ดีให้  ไม่ใช่สร้างปัญหา

ดีจังนิ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.