Bubee Homepage

22 กรกฎาคม 12 ตามน้ำพระทัย

“ถึงกระนั้น ขออย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์

แต่เป็นไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์”

ถอดความจาก มาระโก 14: 36

ภาพวาดพระเยซูทรงอธิษฐานในสวน .. โดยวิลเลียม บราสซี โฮล

 

พระเยซูทรงให้สาวกรอพระองค์อยู่  แล้วพระองค์ทรงไปอธิษฐานไม่ห่างจากพวกเขามากนัก

ทรงคุกเข่าลงและอธิษฐานว่า  ถ้าหากเป็นได้ ก็ขอให้เวลานี้ผ่านไปให้พ้นจากพระองค์

“อับบา  พระบิดาเจ้าข้า  ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระองค์

ขอทรงโปรดเอาถ้วยนี้ออกไปจากข้าพระองค์ด้วยเถิด

ถึงกระนั้น ขออย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์

แต่เป็นไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์”

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.