Bubee Homepage

22 กรกฎาคม 2013 วันที่แปดแสนสำคัญ

หลังจากทารกผู้นี้เกิดมาครบ 8 วัน  (เป็นวันที่ต้องเข้าสุหนัต)
จึงได้ตั้งชื่อว่า เยซู
ตามที่ทูตสวรรค์ได้สั่งไว้ก่อนที่เขาจะปฏิสนธิ์ในครรภ์

ถอดความจาก ลูกา 2:21
Daily2013_7_22-1ันที่แปดนั้นเอง 

ทั้งโยเซฟ และมารีย์ ได้พากุมารเยซูไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเบธเลเฮมนัก
เพื่อทำพิธีถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งทรงเป็นพระบิดาของกุมารเยซู
คนชาวยิวจะถวายลูกหัวปีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าั
เรื่องนี้เป็นการทำตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า ไม่ใช่นึกจะทำก็ได้ แต่เป็นสิ่งที่
ชาวยิวทุกครอบครัวจะทำ
บัญญัตินั้นเขียนไว้ว่า

“บุตรชายหัวปีทุกคน  จะต้องเป็นบุตรที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า”

Daily2013_7_22-2

 

ในธรรมบัญญัตินั้นก็ให้ถวายนกเขาหรือนกพิราบคู่หนึ่งด้วย
เขาทั้งสองก็ทำตามนั้น

ปิดการแสดงความคิดเห็น.