Bubee Homepage

22 กรกฎาคม 2014 คำร้องขอต่อบุตรดาวิด 2

จงมองเห็นเถิดความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายเป็นปกติ

ถอดความจาก ลูกา 18:42

Daily2014_7_22

“ท่านเยซู  ท่านเยซูขอรับ ขอโปรดเมตตากระผมด้วย…”

“เจ้าไปจูงเขามาหาเราซิ”  พระเยซูทรงสั่งคนหนึ่ง
คนนั้นรีบกุลีกุจอไปจูงมือชายตาบอดนั้นมา
“เจ้าอยากให้เราทำอะไรให้เจ้า?”
พระเยซูทรงถาม… ทั้ง ๆ ที่พระองค์ทรงทรงรู้ว่า เขาต้องการอะไร

“ท่านเจ้าข้า  ขอทรงช่วยให้กระผมมองเห็นได้”
“อืม..  จงมองเห็นเถิด
ความเชื่อของเจ้า ทำให้ตัวเจ้าหายเป็นปกติ”

ทันใดนั้นเอง … เขาก็มองเห็นได้
“สรรเสริญพระเจ้า!  พระเจ้าทรงดีกับข้า  ข้ามองเห็นแล้ว  ไชโย!!”

ไม่เฉพาะชายตาบอดเท่านั้นที่สรรเสริญพระเจ้า
ทุกคนที่เห็นก็พลอยดีใจและสรรเสริญพระเจ้าไปกับเขาด้วย

ปิดการแสดงความคิดเห็น.