Bubee Homepage

22 กุมภาพันธ์ 12 การผจญภัยของนายมิน 2

ซีโมนได้บอกเราถึงครั้งที่พระเจ้าได้เยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้งแรก
เพื่อที่จะเลือกบางคนออกมาให้เป็นคนของพระองค์

ถอดความจาก กิจการ 15:14

พระเจ้าได้ทรงเลือกบางคนให้มาเป็นของพระองค์

มหัศจรรย์จริง ๆ  ที่พระเจ้าได้ใช้ให้น้านัง เดินทางไปไกล

เพื่อให้หลานได้รู้จักพระเจ้า

และหลานคือ นายมิน  ก็ยินดีต้อนรับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

พระเจ้าทรงตามใคร  เรียกใคร เลือกใคร

คนนั้นก็จะได้มาเป็นของพระองค์

ปิดการแสดงความคิดเห็น.