Bubee Homepage

22 กุมภาพันธ์ 2014 พระเจ้าทรงอุ้มชู

จนกระทั่งเจ้าแก่ลงไป เราก็คือผู้นั้น
เราจะอุ้มชูเจ้าจนเจ้าผมหงอก
เราได้สร้าง เราจะแบกไว้
เราจะอุ้มชู และเราจะช่วยกู้

ถอดความจาก อิสยาห์ 46:4

kae_man

สำหรับคนที่วางใจในพระเจ้า  พระเจ้าทรงสัญญาว่า
จะทรงดูแลเราไปจนกระทั่งเราชรา
แม้ตอนนี้ เรายังเด็ก  แต่ขอให้เราจำไว้ว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา
ไม่ว่าเราจะเป็นคนวัยไหน
เด็กเล็ก  เด็กโต  วัยรุ่น  ผู้ใหญ่ หรือกระทั่งชราแล้ว
เรามีพระเจ้าที่ทรงดูแล…

เพื่อน ๆ ครับ พระเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่
คนในโลกที่วางใจในพระองค์  ทรงมีวิธีการที่จะอุ้มชูเขาไว้เสมอ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.