Bubee Homepage

22 ตุลาคม 11 เอาแยกออกไป

พระองค์จึงทรงนำคนนั้น  ออกจากผู้คนไปอยู่ต่างหาก…

ถอดความจากมาระโก 7:33

พระเยซูทรงเดินทางจากไซดอนไปยังทะเลสาบกาลิลี

ระหว่างทางนั้นเอง  มีคนพาชายหูหนวกและติดอ่าง มาหาพระองค์

สิ่งที่เขาต้องการคือ  เขาอยากให้ชายคนนั้นหายป่วย

“พระเยซูเจ้าข้า  โปรดช่วยวางพระหัตถ์บนเพื่อนของเราด้วย”

พระเยซูไม่ได้ตรัสอะไรกับเขา

แต่ทรงพาเขาออกไปจากหมู่คนที่ชุมนุมอยู่

แล้วพระองค์จะทรงทำอะไร

ทำไมต้องกันเขาออกไปจากคนอื่นด้วยล่ะ

แปลกจริง

พรุ่งนี้ มาอ่านว่า พระเยซูทรงทำอะไรกับเขา

ปิดการแสดงความคิดเห็น.