Bubee Homepage

22 ธันวาคม 2014 ผู้มาเตือน

บุรุษแห่งอิสราเอลทั้งหลาย

จะทำอะไรกับเหล่าอัครทูตเหล่านี้ ก็ขอให้ท่านระวัง..

ถอดความจาก กิจการ 5:35

Daily2014_12_22

ปิดการแสดงความคิดเห็น.