Bubee Homepage

22 พฤศจิกายน 2013 บทสรุปเรื่องบ้านสองหลัง

หายนะของตึกนั้นก็ใหญ่ยิ่งนัก!

ถอดความจากลูกา 6:49

เราต้องเลือกกันล่ะครับว่า เราจะเป็นคนสร้างบ้านคนไหน

พระเยซูทรงบอกแล้วว่า

เราต้องทำอย่างไรบ้าง จึงจะเป็นคนสร้างบ้านที่แสนฉลาด

ปิดการแสดงความคิดเห็น.