Bubee Homepage

22 พฤษภาคม 12 มหัศจรรย์ภาษาพูด

จากพงศ์พันธุ์เหล่านี้

ประชากรตามฝั่งทะเลแผ่ขยายออกไปในแผ่นดินของเขา

ตามภาษา ตามตระกูล ตามชาติของเขา

ถอดความจาก ปฐมกาล 10:5

เราอาจไม่เคยตั้งคำถามว่า ภาษาพูดของเรามันมาจากไหน

แต่ที่บู้บี้รู้สึกว่า ภาษาพูดมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ก็เพราะว่า….

มันทำให้เราคล้ายพระเจ้ามาก  อย่างที่พระเจ้าได้ตรัสตอนสร้างมนุษย์ว่า

“ให้เราสร้างมนุษย์ตามอย่าง ตามฉายาของเรา”

ดังนั้น

เราจึงมีภาษาที่ทำให้เราสัมพันธ์ต่อกันง่ายขึ้นมาก

ยิ่งกว่านั้นภาษาพูด  ภาษาเขียน ทำให้เห็นความแตกต่างชัดเจนของคน และสัตว์

เรามีภาษา เราจึงคิดได้   เราสื่อสารกันสบาย ๆ  มีคำศัพท์เยอะแยะ

พระเจ้าทรงสร้างเรามา พร้อมกับให้เรามีสติปัญญาสร้างภาษา

เพื่อสื่อความรู้สึก ความต้องการ… ด้วยวิธีการต่างจากสัตว์น้อยใหญ่…

 

พระบิดาเจ้าครับ
เมื่ออ่านพระคัมภีร์ ก็ได้อ่านบันทึกเรื่องราวที่พระเจ้าทรงกระทำ
สิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้
ผมจึงรู้ว่า   พระเจ้าทรงคิดอย่างไร

ถ้าไม่มีภาษา  ถ้าผมพูดไม่ได้    อ่านไม่ได้
ผมคงอยู่ในโลกนี้ เหมือนเจ้าหมาแมว หรือต้นไม้

 

ขอบคุณพระเจ้าครับ
ที่ให้ภาษาไทยกับผม…. ยอดจริง ๆ ครับ

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.