Bubee Homepage

22 มกราคม 2015 เรื่องราวจากสเทเฟน 14

โมเสสผู้นี้แหละ  ที่พระเจ้าทรงส่งมาเป็น

ผู้ปกครองและผู้ไถ่

ถอดความจาก กิจการ 7:35

Daily2015_1_22-1

ปิดการแสดงความคิดเห็น.