Bubee Homepage

22 มิถุนายน 12 ไม่อาจพ้นสายตา

เรามองดูพฤติกรรมทั้งสิ้นของเขา

เหล่านี้ไม่อาจซ่อนให้พ้นสายตาเราได้

และบาปของพวกเขาก็ไม่อาจซ่อนพ้นตาเรา

ถอดความจาก  เยเรมีย์  16:17

สมัยนี้ ไม่ว่าเราทำอะไร  มักมีดวงตาหนึ่งจับจ้องอยู่เสมอ

มุมนั้น  มุมนี้  มุมโน้น   และเมื่อต้องการรู้ว่า ในเวลาหนึ่ง ๆ มีใครเข้ามาขโมยของ

หรือมาอย่างมีพิรุธ เราก็สามารถกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาที่ต้องการได้

จับขโมยก็ง่ายขึ้น   รู้ว่า ใครเป็นใคร
แต่ยังมีหลายที่ ซึ่งไม่มีกล้องวงจรปิดอยู่ ไม่มียามเฝ้า ไม่มีใครเห็น

แต่… เรารู้ไหมว่า จริง ๆ แล้ว พระเนตรของพระเจ้าทรงมองดูมนุษย์

และพระองค์ทรงทราบว่า เราทำอะไร แม้ไม่มีกล้องวงจรปิดคอยจ้องเราอยู่

ปิดการแสดงความคิดเห็น.