Bubee Homepage

22 สิงหาคม 2013 เผชิญหน้า

มารพยายามล่อลวงพระเยซูตลอด 40 วัน

ถอดความจาก ลูกา 4:3

Daily2013_8_22-1

พระเยซูทรงอยู่ในถิ่นกันดารไร้ผู้คน 40 วัน 40 คืน
และที่นั่น เจ้ามารร้ายหรือซาตาน ซึ่งเป็นศัตรูตัวเอกของพระเจ้ามาพบพระองค์

โห… พระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำพระเยซูไปเพื่อพบซาตานนี่เอง
เป็นตนเดียวกับที่พบอาดัมและเอวาในคราบของงูเมื่อครั้งปฐมกาล
มันต้องการมายั่วยุ  หลอกล่อ  หลอกลวงให้พระเยซูทำตามที่มันต้องการ
หากเราหันมาดูตัวเรา  มันก็ทำกับเราเหมือนกัน

Daily2013_8_22-2

ที่สำคัญคือ ใน  40 วันที่พระเยซูอยู่ในถิ่นกันดารนั้น
พระองค์ไม่ได้ทรงกินอาหารเลย
พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็จริง
แต่ทรงเป็นบุตรของมนุษย์ด้วย
พระองค์จึงทรงผ่ายผอมลงไปเหมือนกับคนที่อดอาหาร
และทรงหิวมาก!

ปิดการแสดงความคิดเห็น.