Bubee Homepage

23 กรกฎาคม 11 แผ่นดินของพระเจ้า

แผ่นดินของพระเจ้าเหมือนคนหนึ่งหว่านพืช
กลางคืนนอนหลับ กลางวันตื่นขึ้น
เขาไม่รู้ว่า พืชนั้นงอกและเติบโตขึ้นอย่างไร

ถอดความจาก มาระโก 4:26-27

ภาพวาดโดย ชอง ฟรังซัว มิเย (Jean Francois Millet  1814-1875)

แผ่นดินของพระเจ้า  ไม่เหมือนแผ่นดินโลกอย่างไรกัน

พระเยซูทรงเล่าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเป็นคำอุปมาอยู่เรื่อย ๆ

เมล็ดพืชที่หว่านไปนั้น เหมือนพระคำของพระเจ้าที่เพื่อน ๆ เข้ามาอ่านบ่อย ๆ นี่ไง

เวลาพระคำเข้าไปในความคิดจิตใจของเพื่อน ๆ

 

พระเจ้า….จะทรงเป็นผู้ทำให้พระคำของพระเจ้าที่เพื่อน ๆ อ่าน

เกิดเป็นชีวิต ชีวาในเพื่อน ๆ   เปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนความคิด

ให้เป็นชีวิตใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม !


เหมือนเมล็ดที่เน่าในดิน  แล้วเปลี่ยนงอกเป็นต้นนั่นแหละ

 

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.