Bubee Homepage

23 กรกฎาคม 12 พระคุณพระเจ้า

พระคุณของเราก็เพียงพอสำหรับเจ้าแล้ว

เพราะพลังของเราทรงฤทธิ์เต็มที่ในความอ่อนแอ

ถอดความจาก 2 โครินธิ์ 12:9

 

เพลงนี้ เรมาร้องอีกครั้ง

ภาษาไทยเป็นอย่างนี้
ฟังดูซิ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.