Bubee Homepage

23 กรกฎาคม 2013 รอแล้วรอเล่า

ชายผู้นี้ รอคอยให้พระเจ้าทรงปลอบโยนอิสราเอล

และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับเขา

ถอดความจาก ลูกา 2:25 Daily2013_7_23-1

 

เขาชื่อสิเมโอน เป็นคนเที่ยงตรง และอุทิศตนถวายแด่พระเจ้า

พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดบอกให้สิเมโอนรู้ว่า

เขาจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นองค์พระคริสต์ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งไว้เพื่อช่วยชาวโลก

ดังนั้น ตั้งแต่วันที่พระเจ้าตรัสแก่เขา

เขาไม่เคยที่จะหยุดรอพระองค์  เขาคิด  เขาเฝ้ารอ  เขาอธิษฐาน ขอให้สิ่งนี้สำเร็จ

 

Daily2013_7_23-2

เขาคิดทุก ๆ วัน……..

พระองค์ผู้นี้จะเป็นใครนะ?     คนไหนนะ?  เมื่อไรจะเห็นพระองค์?  

พระองค์จะเป็นเหมือนพวกเราไหมนะ?

พระองค์จะมาอย่างไร?

ใจเย็น ๆ น่า  เขาปลอบใจตัวเอง…

อย่างไรพระเจ้าก็จะต้องให้เราเห็นพระองค์แน่นอน

 

เพื่อน ๆ ครับ
จะมีใครบางคนที่พระเจ้าทรงให้เขาได้รู้อะไรบางอย่างที่น่าตื่นเต้นอย่างคุณตาสิเมโอน

พระเจ้าทรงเลือกเขา … พระองค์พอพระทัยที่จะให้เขารู้ เห็น สิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวโลก

เขาอยู่เงียบ ๆ รอคอยพระเจ้า ……

ปิดการแสดงความคิดเห็น.