Bubee Homepage

23 พฤษภาคม 2014 แกะที่หายไป

“นี่แหละ ในสวรรค์จะยินดีที่คนบาปคนเดียวกลับใจใหม่

มากกว่าคนดี 99 คน ที่ไม่ยอมกลับใจ!”

ถอดความจากลูกา 15:7

Daily2014_5_23

เมื่อพระเยซูทรงเห็นว่า ฟาริสี และธรรมาจารย์

กล่าวดูหมิ่นคนอื่นว่าเป็นคนบาป โดยที่ไม่มองตัวเอง

จึงทรงเล่าเรื่องหนึ่ง….

ถามหน่อยเถอะ หากท่านมีแกะอยู่ร้อยตัว

แต่ตัวหนึ่งหายไป จะไม่ทิ้ง 99 ตัวไว้ที่ทุ่ง

แล้วออกไปเที่ยวหาตัวที่หายไปหรือ?

คำถามของพระองค์ทำให้ทุกคนหันหน้ามามองกัน

จริงซินะ ถ้าแกะหายไปสักตัว ก็ต้องตามหา จะทิ้งไว้ได้อย่างไรกัน

ทรงกล่าวต่อไปว่า

เมื่อเจ้าของแกะ เจอมัน เขาดีใจมาก

จับมันแบกขึ้นบ่า เอากลับมา 

ไม่เท่านั้น  เขายังไปเชิญเพื่อน ๆ มาร่วมยินดีกับเขาด้วย!

“มายินดีกับเราเถอะ เพราะเราพบแกะที่หายไปแล้ว”

พระเยซูทรงหันไปรอบๆ

“นี่แหละ ในสวรรค์จะยินดีที่คนบาปคนเดียวกลับใจใหม่

มากกว่าคนดี 99 คน ที่ไม่ยอมกลับใจ!”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.