Bubee Homepage

23 มิถุนายน 2014 เศรษฐีกับลาซารัส 4

ท่านบิดาอับราฮัมเจ้าข้า   ขอเมตตากระผมด้วยขอรับ

ถอดความจาก ลูกา 16:24

Daily2014_6_23- (1)

ท่านอับราฮัมก็คงอยากจะช่วยเศรษฐี
แต่ท่านต้องบอกความจริงอย่างหนึ่งกับเขา
“เจ้ารู้ไหมว่า มีเหวใหญ่ตั้งขวางกั้นระหว่างที่เจ้าอยู่กับเรา
ไม่มีใครสามารถข้ามไปมาได้เลย”

เศรษฐีตกใจมาก  แต่… เขายังมีเรื่องขอร้องท่านอีก
“ถ้าอย่างนั้น ขอท่านใช้ลาซารัสไปหาครอบครัวของกระผมด้วย
กระผมมีพี่น้องห้าคนนะขอรับ
ให้ลาซารัสไปเล่าให้เขาฟัง เพื่อว่า เขาจะไม่ต้องมาถึงที่ ๆ แสนทรมานนี้”

“โธ่เอ๋ย..  เจ้าต้องเข้าใจซิว่า มีทั้งท่านโมเสส
มีทั้งผู้กล่าวคำของพระเจ้าอยู่แล้วมากมาย
พวกเขาสมควรที่จะฟังคนเหล่านั้นนะ”

เศรษฐียังไม่ยอมแพ้  เขายังอยากให้ลาซารัสทำความดีให้เขา
“ท่านอับราฮัมขอรับ … หากมีคนตายคนหนึ่ง
ฟื้นขึ้น และไปหาพวกเขา เขาคงกลับใจใหม่แน่นอน”

แต่ท่านอับราฮัมกล่าวเป็นคำตอบสุดท้ายว่า
“ถ้าเขาไม่ฟังท่านโมเสส และผู้กล่าวคำของพระเจ้าคนอื่น
แม้ว่าจะมีคนเป็นขึ้นจากตายมาพูด  เขาก็ไม่เชื่ออยู่ดี”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.