Bubee Homepage

23 สิงหาคม 11 มุมมองใหม่ 2

ฉันรู้ว่า  ด้วยความซื่อตรงของพระเจ้า  พระองค์ทรงทำให้ฉันทุกข์ยาก

ถอดความจาก สดุดี 119:75

เด็ก ๆ   มักจะไม่เข้าใจว่า ทำไมบางครั้ง พ่อแม่จึงยอมให้เราเจอความทุกข์

พ่อ แม่ ที่ฉลาด รู้ว่า ควรให้ลูกพบความยากลำบากบ้าง จึงจะเป็นคนเก่ง

เพราะได้ฝึกทักษะที่จะช่วยให้ตัวเองได้ผ่านความลำบากนั้นมาได้

พระเจ้าก็เช่นกัน   ทรงยอมให้เราลำบากในบางครั้ง

เพื่อเราจะมาหาพระองค์  และขอความช่วยเหลือ ทำให้เรารู้จักพระองค์

ในความทุกข์ยากที่พระเจ้าประทานนั้น  มีพระพรซ่อนรออยู่เสมอ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.