Bubee Homepage

24 กรกฎาคม 11 แผ่นดินของพระเจ้า 2

ดินทำให้เมล็ดนั้นเกิดผล  ตอนแรกก็เป็นใบ  ต่อมาก็เป็นรวง
ในที่สุดก็เป็นเมล็ดธัญญพืชเต็มรวง
เมื่อมันสุกอร่ามถึงฤดูเก็บเกี่ยว
เขาก็หิ้วเคียวไปเกี่ยวข้าว

ถอดความจาก มาระโก 4:28

ภาพวาดโดย คุณสานุ เผื่อนพงศ์ 2009

 

เมล็ดพืชที่กล่าวถึงนี้ คือพระคำของพระเจ้า  อย่างที่บอกเมื่อวาน

พระคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปนั้น

จะทำงานในวิญญาณจิตของเราอย่างลึกลับ  มองไม่เห็น

แต่มีพลังแห่งชีวิตเหมือนกับเมล็ด

ที่ทำแล้วจะเกิดผลออกมาให้เห็นเป็นรวง

จากสิ่งที่เราอ่าน ฟัง เห็น  เข้าไป….อยู่ข้างในใจของเรา มองไม่เห็น

…..แต่เมื่อแสดงออกมา ….เห็นเป็นผลที่ดี

พระเจ้าได้ทรงใช้สิ่งที่เล็ก ๆ  ให้เกิดเป็นผลดีที่จะเก็บเกี่ยวไปใช้ประโยชน์ได้

ดังนั้น  อย่าดูถูกอะไรที่เล็ก ๆ  ……  นะครับ….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.