Bubee Homepage

24 กรกฎาคม 2014 การพบที่เปลี่ยนชีวิต 2

 เพราะบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อหาคนที่หลงหายไป เพื่อช่วยให้รอด

ถอดความจากลูกา 19:10 

Daily2014_7_24

เมื่อได้ยินพระเยซูตรัสกับเขาดังนั้น
ศักเคียสก็รีบปีนลงมาจากต้นไม้
และโค้งคำนับพระเยซูอย่างดีใจเป็นที่สุด
..ข้าไม่เข้าใจ พระองค์รู้จักข้าได้อย่างไร
โอ้ย… ไม่เคยมีความสุขครั้งใดเท่าวันนี้อีกแล้ว!!…

แต่เมื่อมีความสุข ก็มักจะมีอุปสรรคตามมาด้วย
คนที่ตามพระเยซูมาด้วยนั้น เกิดไม่พอใจ
“อะไรกัน?  พระองค์กำลังจะไปเป็นแขก
ของคนบาปมากๆ อย่างศักเคียส”
พวกเขาพูดกันโดยไม่เกรงใจศักเคียสหรือพระเยซูเลย

แต่ศักเคียสไม่สนใจ  เขาจะไม่ให้ความคิดของคนอื่น
มาเป็นเครื่องกีดกันพระเยซูไปจากเขา  เขาทูลพระองค์ว่า
“พระเยซูขอรับ กระผมจะแบ่งทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้คนยากจน”

คนที่เดินมาด้วยตะลึง  … เป็นไปได้อย่างไร?
แต่เท่านั้นยังไม่พอ  เขากล่าวต่อไปว่า
“ถ้ากระผมได้โกงใครก็ตาม  กระผมจะใช้คืนให้สี่เท่าขอรับ”

พระเยซูตรัสกับเขาว่า
“วันนี้ความรอดได้มาถึงครอบครัวนี้แล้ว
เพราะเขาก็เป็นลูกชายของอับราฮัมด้วย
เพราะเรามาเพื่อหาคนที่หลงหายไปเพื่อช่วยเขาให้รอด”

ปิดการแสดงความคิดเห็น.