Bubee Homepage

24 กันยายน 11 แล้วก็คนเดียว

เมื่อพระเยซูทรงลาประชาชนแล้ว ก็ทรงขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐาน

ถอดความจาก มาระโก 6:46


ไม่ทราบนามผู้วาดรูปนี้

ก่อนหน้านี้ พระเยซูทรงพยายามที่จะพักผ่อน แต่ประชาชนได้มาหาพระองค์

มากมายเสียจนพระองค์ไม่อาจทิ้งพวกเขาไปได้

ทรงสอนเรื่องทางของพระเจ้าทั้งวัน

และเย็นวันนั้น พระองค์ทรงเลี้ยงคนมากกว่า 5000 คนด้วยขนมปัง 5 ก้อน และปลา 2 ตัว

เมื่อทรงส่งประชาชนกลับบ้าน  สาวกลงเรือไปทางเมืองเบธไซดา   แต่พระองค์ก็ทรงปีนขึ้นไปบนภูเขา

ทรงอยู่ที่นั่นตามลำพัง ไม่มีมนุษย์คนใดอยู่กับพระองค์

ผู้เดียวที่อยู่กับพระองค์เวลานั้น คือ พระบิดา พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน

พระบิดาผู้ทรงส่งพระเยซูลงมาบังเกิดในโลก

เพื่อช่วยประชาชนทั้งหลายให้ได้รอดพ้นจากบาป

เราทุกคน มีโอกาสอยู่กับพระเจ้าได้เหมือนที่พระเยซูทรงทำ

หลีกไปจากทุก ๆ อย่างที่รบกวน และอยู่กับพระองค์  อ่านพระคำ ฟังพระสุรเสียงของพระองค์

คนเดียว….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.