Bubee Homepage

24 กันยายน 12 ฉันเป็นใคร?

มนุษย์เป็นใครกัน ที่พระเจ้าทรงระลึกถึงเขา  ?

ลูกหลานของมนุษย์เป็นใครกันที่พระเจ้าทรงเยี่ยมเขา ?

ถอดความจาก สดุดี 8:4


 

เราไม่สำคัญสักนิด  เราเป็นใครใน 6,000 กว่าล้านคนในโลก

แต่พระเจ้ายังทรงรู้จักเรา

และทรงปรารถนาให้เรากลับมาเป็นบุตรของพระองค์

บาปที่เราทำ จะเป็นโมฆะไปเมื่อวางใจในพระเยซูอย่างแท้จริง …..

ฉันเป็นใครกัน?

ปิดการแสดงความคิดเห็น.