Bubee Homepage

24 กันยายน 2013 เสียใจแต่ก็เชื่อฟัง

พระอาจารย์ขอรับ
พวกกระผมทอดอวดมาแล้วทั้งคืน แต่ไม่ได้อะไรเลย

ถอดความจาก ลูกา 5:5

Daily2013_9_24-1

หลังจากที่พระเยซูทรงสอนประชาชนแล้ว
พวกเขาก็ลาพระองค์กลับบ้านของตน
เมื่อไม่มีใครเหลืออยู่
พระเยซูทรงหันมาหาซีโมนเจ้าของเรือ ตรัสว่า
“จงออกเรือไปในที่น้ำลึก
และหย่อนอวนลงจับปลา”

ซีโมนหันมามองพระองค์อย่างแปลกใจ
พระองค์ทรงรู้ไหมนะว่า เมื่อคืน เขาผิดหวังขนาดไหน

Daily2013_9_24-2

“พระอาจารย์ขอรับ
พวกกระผมทอดอวดมาแล้วทั้งคืน แต่ไม่ได้อะไรเลย”
พระองค์น่าจะทรงทราบว่าเขาทั้งเหนื่อยและทั้งผิดหวัง
แต่ในเมื่อพระองค์ทรงสั่งเช่นนั้น เขาก็ไม่อยากขัดพระองค์

เขาพายเรือไปยังที่น้ำลึก
เมื่อถึงที่หมาย…
“กระผมจะหย่อนอวนลงจับปลานะขอรับ”
เขากล่าว และตั้งใจทำอย่างที่พระองค์ทรงสั่ง
แม้ว่าเขาจะจับปลาไม่ได้เลยมาทั้งคืน

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.