Bubee Homepage

24 กุมภาพันธ์ 2014 ข่าวดีที่แบ่งกัน

เพราะว่าท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมในข่าวดี

ตั้งแต่วันแรกจนถึงเวลานี้

ถอดความจาก ฟิลิปปี 1:5

juve

juve2

ข่าวดีคือ พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอด

และเป็นข่าวที่เรายินดีที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

วันนี้ เราขอให้ทุกคนที่เข้ามาอ่าน
อธิษฐานเผื่อทีมของเราที่ออกไปแบ่งปันความรู้ทั่วไป
และพระคำของพระเจ้า
ให้กับเพื่อน ๆ ในสถานพินิจ และศูนย์ฝึกอบรมที่สมุทรปราการ
อธิษฐานขอพระพรให้เขาทุกคนได้รับสิ่งดีที่พระเจ้าทรงเตรียมให้กับเขา

ปิดการแสดงความคิดเห็น.