Bubee Homepage

24 ธันวาคม 11 เพราะพระเจ้าทรงรัก

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก

รัก….

จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์

ถอดความจาก ยอห์น 3:16

เมื่อวานเราบอกว่า   ผลของบาปคือ ความตาย

พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้มนุษย์ตายทั้งโลก

ตาย แปลว่า วิญญาณถูกแยกจากพระเจ้าตลอดไป

ไม่ได้ …. พระเจ้าต้องการให้มนุษย์อยู่กับพระองค์ตลอดไป

พระเจ้าทรงสร้างเรามา เพื่อเราจะเป็นของพระองค์

พระเจ้าจึงต้องหาผู้ที่จะช่วยให้คนบาปทุกคน ได้กลับมาเป็นของพระองค์อีกครั้ง

ไม่ต้องถูกแยกจากพระองค์…

พระบุตรองค์เดียวเท่านั้น  เป็นวีรบุรุษที่จะช่วยได้….!!!

ทรงพระนามว่า

พระเยซู

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.