Bubee Homepage

24 ธันวาคม 2013 ความหมายของอุปมา

เมล็ดพันธุ์พืชนั้น หมายถึงพระคำของพระเจ้า …

ถอดความจาก ลูกา 8:11

Daily2013_12_24-1
เพื่อน ๆ ครับ พระเยซูทรงอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการหว่านเมล็ดพืชง่าย ๆ ว่า

เมล็ดพืชหมายถึงพระคำของพระเจ้า..(ที่เราได้ยินผ่านหู หรือได้อ่านผ่านตา )
พระคำนี้ เราได้อ่านในบู้บี้มากมายด้วย
ที่พระคำตกตามหนทาง หมายถึงคนที่ได้ยินแล้ว
พอได้ยิน ก็มีมารมาขโมยเอาพระคำนั้นไปจากใจ..
ไม่ให้เขาคิดถึงมันอีกเลย  ทำให้เขาลืมไปเสีย
ดังนั้น
เขาจึงไม่ได้มีโอกาสไตร่ตรองสิ่งที่ได้ยิน จึงไม่ได้เชื่อ

Daily2013_12_24-2

 

ส่วนพระคำที่ตกบนหิน หมายถึงคนที่ยินแล้วก็รับไว้
ดีใจมากที่ได้ยินพระคำนั้น  เชื่อแล้วด้วย แต่ไม่มีรากฝังลงไป

ยังไม่ได้คิดใคร่ครวญพระคำนั้นอย่างจริงจัง … ไม่ได้ทำตามพระคำ

เมื่อเขาถูกล่อลวง ให้ไปเชื่ออย่างอื่น ไปทำอย่างอื่น เขาก็ทำตามสิ่งที่ได้ยินใหม่

พระคำที่เขาเคยรับนั้น …  หายไปจากความคิดของเขา จึงไม่เกิดผล

ปิดการแสดงความคิดเห็น.