Bubee Homepage

24 มิถุนายน 11 ทางของธัน 18

ไม่เห็นจะแปลกเลย
ถึงซาตานซึ่งเป็นเทพแห่งความมืด
ก็สามารถปลอมตัวเป็นเทพแห่งความสว่างได้

ถอดความจาก 2 โครินธ์ 11:14


เราเคยเจอประสบการณ์นี้ไหม  ?….  เรากำลังจนตรอก

แล้วมีใครคนหนึ่งทำดีกับเรา  จนเราตายใจ

ก็เขาดีจริง ๆ  นะ  ยามที่เราทุกข์ เขาก็ช่วยเราทุกอย่าง

ทำไมเราจะไม่ไว้ใจเขาล่ะ ?

ธันกำลังเจอคนดีจริง หรือคนดีปลอมนะ

ถ้าเป็นเรา  ก็ต้องระวังมาก ๆ  นะ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.