Bubee Homepage

25 มกราคม 2014 ขอพระพร

การช่วยให้รอด เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ขอให้พระพรของพระองค์
อยู่เหนือประชากรของพระองค์เถิด

ถอดความจาก สดดี 3:8

thaimap

บู้บี้ และเพื่อน ๆ อธิษฐานเผื่อเพื่อน ๆของเรา

ขอพระเจ้าทรงเห็นใจเราที่บ้านเมืองเราจะได้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

ขอพระเจ้าทรงให้เรารักกัน แม้เราจะมีความเห็นแตกต่างกันมากเหลือเกิน

ขอพระเจ้าได้เป็นพระเจ้าของเพื่อน ๆ อีกมากมายที่ยังไม่ได้รู้จักพระองค์

เพราะพระเจ้าทรงดีเหลือเกิน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.