Bubee Homepage

25 มิถุนายน 2014 ยกโทษเถอะ!

แม้ว่าเขาจะทำผิดต่อเจ้าวันหนึ่งถึง 7 ครั้ง ….

ถอดความจาก ลูกา 17:4

 Daily2014_6_25

พระเยซูตรัสต่อไปว่า

“พวกเจ้าจงระวัง
เพราะว่า หากมีพี่น้องมาทำผิดต่อเจ้า  เจ้าจงเตือนเขาให้รู้
และเมื่อเขากลับใจแล้ว
ก็ต้องยกโทษให้เขาด้วย
แม้ว่าเขาจะทำผิดต่อเจ้าวันหนึ่งถึง 7 ครั้ง
และทั้ง 7 ครั้งนั้นก็กลับมาหาขอโทษ
“ฉันเสียใจ”
เจ้าก็จงยกโทษให้เขา

เพื่อน ๆ ครับ  เนื้อหาสำคัญที่พระเยซูทรงบอกเราคือ
ไม่ให้ถือโทษ ไม่แก้แค้น….
ยกโทษให้คนที่ทำผิดต่อเรา
ปัญหาในโลกของเราทุกวันนี้
นอกจากจะเกิดจากการที่เราทำผิดต่อกันไม่หยุดหย่อนแล้ว
ยังเป็นเพราะเราไม่สามารถยกโทษให้ได้….

ปิดการแสดงความคิดเห็น.