Bubee Homepage

25 มีนาคม 12 ไม่บอก

“เราจะไม่ตอบท่านทั้งหลายเหมือนกันว่า
เราทำการเช่นนั้นโดยสิทธิใด”

ถอดความจากมาระโก 11:33

ภาพโดย เจมส์ ทิสสอท (1836-1902)

ในช่วงเวลานั้น  ยอห์น ผู้ให้บัพติสมาซึ่งมาก่อนพระเยซูไม่นานนัก  ได้ประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า และคนก็สำนึกผิด กลับใจเป็นอันมาก

และยอห์นผู้นี้ ประชาชนทั้งหลายเชื่อว่า เขาเป็นคนที่พระเจ้าทรงส่งมา ถ้าใครหาว่ายอห์นตั้งตัวขึ้นมา หรือไปทำอะไรให้ประชาชนไม่พอใจเกี่ยวกับยอห์น  ก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายในเมืองขึ้นได้

เมื่อคนใหญ่โตได้มาถามพระเยซูว่า  “ท่านมีสิทธิอันใดจึงกระทำเช่นนี้  ใครให้สิทธิแก่ท่าน?”

พระเยซูจึงทรงตอบกลับไปว่า  “เอาอย่างนี้ เราจะถามท่านสักอย่าง ท่านตอบเรา แล้วเราก็จะตอบให้ว่า เราได้สิทธิใดมาทำการเช่นนี้”

พวกเขายิ้มดีใจ

“บอกเรามาซิว่า การที่ท่านยอห์น มาให้บัพติสมากับคนที่กลับใจใหม่นั้น  เป็นมาจากสวรรค์เบื้องบน หรือมนุษย์คิดกันขึ้นเอง”
พวกเขาหันไปมองหน้ากัน

แล้วสุมหัวซุบซิบกันว่า “เอาไงดี? …. ตอบว่ามาจากมนุษย์มีหวังประชาชนรุมพวกเรา”

“นั่นซิ  ถ้าตอบว่ามาจากพระเจ้า  พระเยซูจะถามพวกเราว่า ทำไมเราไม่เชื่อฟังยอห์น”

แล้วพวกเขาจึงหันไปหาพระเยซูตอบว่า

“เราไม่รู้ว่า ยอห์นให้บัพติสมาด้วยอำนาจของพระเจ้าหรือมาจากมนุษย์”

“ถ้าอย่างนั้น เราจะไม่ตอบท่านว่า เราทำการนี้ด้วยสิทธิอย่างใด”  พระเยซูตรัส

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.