Bubee Homepage

26 กรกฎาคม 11 ระเอ๋ย-ระวัง!

เธอควรระมัดระวังตัวเอง
เกรงว่าจะถูกชักจูงให้หลงผิดไปเหมือนคนอื่น

ถอดความจาก กาลาเทีย 5:3

ดีนะ  พ่อยังเกรงใจลูก  ไม่ทำตามที่เพื่อนขี้เมาชักชวน

แต่… ถ้าพ่อไม่สามารถควบคุมตัวเองได้

พ่อไม่ระวังตัวเอง…..   ก็จะเหมือนเพื่อนคนที่ชวนไปดื่ม

เรื่องนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องของนักดื่ม

แต่เราซึ่งเป็นเด็ก สามารถก้าวไปทำผิดอย่างที่เราเห็นเพื่อนทำ

ถ้าเราไม่ระวังตัว !

ปิดการแสดงความคิดเห็น.