Bubee Homepage

26 กุมภาพันธ์ 12 เห็นแล้ว

พระเยซูตรัสถามเขาว่า “เจ้าอยากให้เราทำอะไรให้เจ้า?”

ถอดความจาก มาระโก 10:51

แฮโรล  คอบปิง(1863-1932)   วาดรูปพระเยซูกับบารทิเมอัส    ช่างเป็นภาพที่งดงามยิ่งนัก

 

บารทิเมอัสร้องตะโกนขอให้พระเยซูทรงเมตตาเขา  และเมื่อพระองค์ทรงได้ยิน

พระองค์ก็หยุดประทับยืนอยู่    ทรงตรัสเรียกเขามาใกล้ ๆ

คนข้าง ๆ บอกเขาว่า “สบายใจได้แล้ว   พระองค์ทรงเรียกนายแน่ะ”

บารทิเมอัสลุกขึ้นมาหาพระเยซู  สลัดผ้าคลุมตัวทิ้งอย่างไม่ใยดี

“เจ้าอยากให้เราทำอะไรให้เจ้า?”  พระเยซูตรัสถาม

บารทิเมอัสยิ้มกว้าง  ”พระอาจารย์ครับ ขอทรงช่วยให้ผมมองเห็นเถอะครับ”

“ไปเถอะ…  ความเชื่อของเจ้า ทำให้เจ้าหายเป็นปกติแล้ว”

“โอ… ผมเห็นแล้ว   ผมเห็นแล้ว”บารทิเมอัสมองไปรอบ ๆ  กระโดดตัวลอย

ดูซิ… พระเยซูถาม  เขาตอบ  พระเยซูก็ประทานให้ตามที่เขาอยากได้ และกลัาทูลขอ  ….

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.